Regulamin konkursu „Liderów Zdrowego Biznesu”

§ 1. Pojęcia występujące w treści Regulaminu

1.1. Konkurs – Konkurs „Liderów Zdrowego Biznesu”.
1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin, opublikowany na stronie forum-zdrowego-biznesu.pl/.
1.3. Organizator – Team Prevent Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie 43-200 przy ul. Batorego 19, pod numerem KRS 0000269551, NIP 6381701670 (dalej: „Organizator”).
1.4. Uczestnik – podmiot uprawniony do uczestnictwa w Konkursie, który dokonał Zgłoszenia, tj. przedsiębiorca lub przedstawiciel przedsiębiorcy o których mowa w § 3 ust. 3.5. niniejszego Regulaminu.
1.5. Zgłoszenie – prawidłowo wypełniony formularz dostępny na stronie forum-zdrowego-biznesu.pl/.
1.6. Praca konkursowa – prace dotyczące przeprowadzonych działań z zakresu zarządzania zdrowiem w firmie (prezentacja i artykuł).
1.7. Nagrody – w ramach Konkursu wyłonionych zostanie trzech Laureatów nagród. Szczegółowe informacje w § 3. ust. 3.11.
1.8. Laureat –  trzech Uczestników, którzy zwyciężyli w Konkursie.

§ 2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki na jakich prowadzony jest Konkurs Liderów Zdrowego Biznesu (dalej: „Konkurs”).
2.2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Team Prevent Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie 43-200 przy ul. Batorego 19, pod numerem KRS 0000269551, NIP 6381701670 (dalej: „Organizator”).
2.3. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4. Konkurs trwa do 29.02.2020 r. (dalej: „Data zakończenia Konkursu”).

§ 3. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1. Celem Konkursu Liderów Zdrowego Biznesu jest propagowanie działań i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwie.
3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu, jego akceptacja oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego online dostępnego na stronie http://forum-zdrowego-biznesu.pl/konkurs-liderow/. W razie wątpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją w całości warunków niniejszego Regulaminu.
3.3. Warunkiem koniecznym jest podanie w formularzu konkursowym informacji dot. zgłaszanej firmy tj.:
a) rok założenia firmy,
b) liczba oddziałów w Polsce,
c) liczba pracowników,
d) struktura płci w firmie (liczba mężczyzn, liczba kobiet),
e) średnia wieku w firmie,
f) procentowy stosunek pracowników biurowych do produkcyjnych (liczba pracowników biurowych, liczba pracowników produkcyjnych),
g) imiona i nazwiska 3 pracowników wraz z ich stanowiskami i numerami telefonów, w celu przeprowadzenia wywiadu na temat prowadzonych działań z zakresu zarządzania zdrowiem.
3.4. Wypełnienie formularza konkursowego i podanie danych 3 pracowników jest tożsame ze zgodą na kontakt z nimi przez Team Prevent Poland Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia wywiadu konkursowego.
3.5. Po przesłaniu zgłoszenia do uczestnika zostanie przesłany e-mail, potwierdzający rejestrację.
3.6. Temat Konkursu: „Inicjatywy prozdrowotne oparte na zaangażowaniu pracowników”.
3.7. Konkurs polegać będzie na przedstawieniu działań podejmowanych w organizacji Uczestnika, które wykorzystują zaangażowanie pracowników, są organizowane przy ich współudziale lub z inicjatywy pracowników, a ich celem jest budowanie kultury zdrowej organizacji. Prezentacja działań polega na przesłaniu prezentacji multimedialnej oraz artykułu dotyczącego tematyki Konkursu na adres: zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.pl, nie później niż do 29.02.2020 r.
3.8. Prace Konkursowe przyjmowane są tylko w formie elektronicznej.
3.9. Prezentacja multimedialna powinna mieć maksymalnie 15 slajdów i być przesłana w formacie pptx. (rozdzielczość 16:9), natomiast artykuł powinien mieć maksymalnie 12 tys. znaków (ze spacjami) i być zapisany w formacie pdf. Prezentacja multimedialna ma obrazować tematykę Konkursu, artykuł jest natomiast jej opisowym uzupełnieniem.
3.10. Prace konkursowe, które będą zawierać tylko prezentację lub tylko artykuł nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3.11. Prezentacja i artykuł muszą spełniać następujące wymogi formalne:
• zgłaszający jest jego autorem lub współautorem,
• zgłaszający ma zgodę podmiotu, który reprezentuje to publikacji treści zawartych w prezentacji i artykule,
• napisane są w języku polskim,
• spełniają określone w Regulaminie wymagania,
• zostały dostarczone pod wskazany w Regulaminie adres e-mailowy w terminie określonym przez Organizatora,
• prace muszą zawierać imię, nazwisko autora oraz stanowisko jakie zajmuje w przedsiębiorstwie.
3.12. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny, a podmiot zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do Konkursu.
3.13. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych trzech Laureatów nagród. Zostaną nimi Uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów:
a) za pierwsze miejsce przysługuje nagroda w postaci: tytuł Złotego Lidera Biznesu (ważny 2 lata), możliwość udziału w komisji konkursowej w następnej edycji Konkursu oraz vouchery szkoleniowe dla 3 osób na szkolenia z Katalogu Szkoleń 2020 wydawanego przez Team Prevent Poland Sp. z o.o. z wyłączeniem szkoleń na licencji VDA QMC i szkoleń jakościowych.
b) za drugie miejsce przysługuje nagroda w postaci: tytuł Srebrnego Lidera Biznesu (ważny 2 lata), możliwość udziału w komisji konkursowej w następnej edycji Konkursu oraz vouchery szkoleniowe dla 2 osób na szkolenia z Katalogu Szkoleń 2020 wydawanego przez Team Prevent Poland Sp. z o.o. z wyłączeniem szkoleń na licencji VDA QMC i szkoleń jakościowych.
c) za trzecie miejsce przysługuje nagroda w postaci: tytuł Brązowego Lidera Biznesu (ważny 2 lata), możliwość udziału w komisji konkursowej w następnej edycji Konkursu oraz vouchery szkoleniowe dla 1 osoby na szkolenia z Katalogu Szkoleń 2020 wydawanego przez Team Prevent Poland Sp. z o.o. z wyłączeniem szkoleń na licencji VDA QMC i szkoleń jakościowych.
3.14. NAGRODY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU. WSZYSTKIE PODATKI ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM LUB WYKORZYSTYWANIEM NINIEJSZYCH NAGRÓD SĄ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZWYCIĘZCY. Koszty dodatkowe i wszystkie inne koszty, które nie są wyszczególnione w ramach nagrody w niniejszym Regulaminie Konkursu i które mogą wiązać się z udzielaniem, przyjmowaniem, otrzymaniem i używaniem całości lub części nagrody, są wyłącznie odpowiedzialnością odpowiedniego zwycięzcy nagrody.
3.15. Wydanie nagród Laureatom Konkursu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Dla celów rozliczeń podatkowych związanych z wydaniem nagrody Laureaci Konkursu mogą zostać poproszeni o dodatkowe informacje lub dokumenty niezbędne na gruncie obowiązujących przepisów prawa, co może być warunkiem wydania Laureatom nagrody.
3.16. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dn. 20.03.2020 r. na stronie internetowej http://forum-zdrowego-biznesu.pl/konkurs-liderow/. Dodatkowo Laureaci Konkursu zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo.
3.17. Jeśli Laureaci Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków Regulaminu przysługujące im prawo do nagrody wygasa.
3.18. Nagrody zostaną zrealizowane po uzgodnieniu terminu z Laureatami Konkursu, w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników.
3.19. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości nagród, ani żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.
3.20. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie jeden raz i wygrać tylko jedną nagrodę.
3.21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, w wypadku gdy poziom zgłoszonych prac będzie niezadowalający.
3.22. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
3.23. Zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą Laureatów Konkursu na:
a) nieodpłatne opublikowanie pracy konkursowej na stronie http://forum-zdrowego-biznesu.pl/ w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora oraz nazwy firmy,
b) nieodpłatne opublikowanie najciekawszych, wyodrębnionych w wyniku postępowania konkursowego działań z zakresu zarządzania zdrowiem na stronie internetowej Organizatora oraz na blogu http://zarzadzanie-zdrowiem.pl oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania,
c) nieodpłatną prezentację konkursowych działań prozdrowotnych podczas wydarzeń Forum Zdrowego Biznesu (w tym celu Uczestnik ma prawo do wytypowania swoich dwóch przedstawicieli),
d) przetwarzanie przez Organizatora, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w sposób zgodny ze stosownymi przepisami, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

§ 4. Komisja konkursowa

4.1. Organizator powołuje Komisję konkursową, która czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Liczbę członków Komisji oraz osoby wchodzące w jej skład określa Organizator.
4.2. Do zadań Komisji konkursowej należy:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
b) ocena prac konkursowych,
c) podsumowanie Konkursu i wytypowanie Laureatów nagród wskazanych w pkt 3.11.
4.3. W opinii Komisji Konkursowej wybierane i oceniane są najciekawsze i najbardziej oryginalne prace. Dla wybranych przez Komisję 3 zwycięzców zostaną wydane nagrody. Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę przede wszystkim:
a) wsparcie pracodawcy,
b) zaangażowanie pracowników,
c) efektywność,
d) różnorodność,
e) innowacyjność podjętych działań prozdrowotnych.
 

§ 5. Dane osobowe

5.1. Organizator (Team Prevent Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie 43-200 przy ul. Batorego 19, pod numerem KRS 00000269551, NIP 6381701670 jest administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
5.2. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a także statystycznych, analitycznych oraz nawiązania kontaktu z Uczestnikiem.
5.3. Uczestnicy, podając swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Konkursie, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzania tych danych osobowych przez Organizatora, w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia nagród.
5.4. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5.3, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika oraz nazwy firmy, której jest pracownikiem.
5.5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
5.6. Uczestnikowi, którego dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych związanym z Konkursem, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia.
5.7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich podanie i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora jest warunkiem udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Konkursu na stronie internetowej.
6.2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
6.3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt 6.1. powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
6.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnicy zgłaszający reklamacje zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://forum-zdrowego-biznesu.pl/.
7.2. Osobą kontaktową ze strony Organizatora w sprawie Konkursu jest Pani Wioleta Kojzar (tel.:+48 883 318 216, e-mail: wioleta.kojzar@teamprevent.pl).
7.3. Za uczestnictwo w Konkursie nie przysługuje wynagrodzenie. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów wynikających z udziału w Konkursie.
7.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż działa on w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.
7.5. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu i dokonywania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników i obowiązują od momentu podania ich do wiadomości Uczestników Konkursu przez publikację na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania Konkursu, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie może mieć wpływu na prawa już nabyte przez jego Uczestników.
7.6. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.