Regulamin Forum Zdrowego Biznesu 2018

Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Forum Zdrowego Biznesu 2018 odbywającego się:
  • 26.09.2018 w Hotelu Malinowski BUSINESS*** w Gliwicach,
  • 17.10.2018 w Maltańskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Poznaniu,
  • 14.11.2018 w Hotelu FORT Centrum Konferencyjno-Hotelowym w Warszawie.
 2. Organizatorem eventu jest firma Team Prevent Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w evencie i obowiązują wszystkich uczestników.
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  Organizator – Team Prevent Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
  Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Forum poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora.
  Potwierdzenie udziału – komunikat wysyłany przez Organizatora Forum w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz.
  Event – Forum Zdrowego Biznesu 2018 odbywające się: 26.09.2018 w Hotelu Malinowski BUSINESS*** w Gliwicach, 17.10.2018 w Maltańskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Poznaniu, 14.11.2018 w Hotelu FORT Centrum Konferencyjno-Hotelowym w Warszawie.
 5. Oficjalny serwis internetowy eventu znajduje się pod adresem: www.forum-zdrowego-biznesu.pl.

Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia do udziału w evencie przyjmowane są w kolejności chronologicznej – decyduje kolejność przesłania wypełnionego formularza.
 4. Liczba miejsc podczas eventu jest ograniczona, w związku z czym Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w evencie lub ograniczenia liczby uczestników z danej firmy do dwóch osób.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zgłoszeniowego błędnych danych Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w evencie.
 8. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas eventu.

Płatności

 1. Udział w Forum Zdrowego Biznesu jest bezpłatny.
 2. Udział w dodatkowym warsztacie VIP jest odpłatny i wynosi 79 PLN netto. Wpłaty należy dokonać na podstawie i w terminie określonym na fakturze proforma.
 3. Dokonanie wszystkich płatności wymaganych w niniejszym Regulaminie jest warunkiem uczestnictwa w warsztacie VIP.

Rezygnacja z uczestnictwa w evencie

 1. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i przesłania go na adres e-mail: zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w evencie przez osoby uprzednio zgłoszone możliwym jest wyznaczenie zastępstwa. O fakcie tym należy niezwłocznie pisemnie powiadomić Organizatora.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Team Prevent Poland Sp. z o.o., ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP 638 170 16 70.
 2. Dane osobowe (w tym także wizerunek) mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu zdefiniowanego interesu Administratora.
 3. Dane osobowe Uczestników przechowywane są do dnia zakończenia eventu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za udział w evencie, nie wyklucza to możliwości kontaktu Organizatora z uczestnikami w celu powiadamiania o następnych edycjach eventu, lub wyrażenia opinii o poprzednim wydarzeniu, jednak nie dłużej niż istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania.
 4. Zgłaszający ma prawo wprowadzić zmiany w danych osobowych Uczestników, których wcześniej zarejestrował. Zmian można dokonać wysyłając odpowiednie informacje na adres e-mail: iod@teamprevent.com.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Team Prevent: Kamil Waleczek, tel.: +48 500 304 590, e-mail iod@teamprevent.com.
 6. Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 7. Uczestnikom przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych, jeśli takowe zachodzi. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Team Prevent Poland Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.teamprevent.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 8. Uczestnik eventu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Organizator może powierzyć dane osobowe uczestników innym podmiotom tylko w celach związanych z organizacją i promocją Forum, a także z dochodzeniem ewentualnych roszczeń po jej zakończeniu.
 10. Podczas eventu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Osoba, która nie wyrazi na to zgody zobowiązana jest do poinformowania Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej przesyłając stosowny e-mail na adres: zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com, najpóźniej w dniu eventu.
 11. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jest: publikacja dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z przebiegu eventu na własnych stronach www, jak i na ogólnodostępnych portalach społecznościowych w celu promocji wydarzenia, jak i własnej.
 12. Event ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).

Odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. W trakcie udziału w evencie Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zapoznać się z regulaminem obiektu, w którym odbywa się event i przestrzegać jego postanowień.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas eventu, jeśli nie doszło do zawarcia umowy powierzenia, lub nie wynika to z przepisów prawa cywilnego.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie celowe zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z eventem, jak również w ewentualnych miejscach zakwaterowania.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników eventu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby organizatora lub elektronicznej na office.poland@teamprevent.com
 2. Reklamacje Uczestników eventu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia eventu.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany zamieszczane będą na stronie internetowej www.forum-zdrowego-biznesu.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie eventu i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, z przyczyn niezależnych od niego, do odwołania eventu. W takim przypadku zwracane są pełne koszty uczestnictwa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych mających zastosowanie na terenie RP.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.forum-zdrowego-biznesu.pl.